Kulttuurikasvatuksen integroiminen työpajavalmennukseen

Kuvassa kuvataiteen- ja musiikintekoon liittyviä työvälineitä.
Kuvaaja Miamaija Kurtakko.

Nimeni on Miamaija Kurtakko, opiskelen itseäni Yhteisöpedagogiksi ja suoritin kesällä kehittävän harjoitteluni Rauman nuorten työpajalla, jossa tehtävänäni oli määritellä uudenlaiset raamit työpajaosastolle.

 

Mistä idea kulttuurityöpajaan?

Kulttuurikasvatuksen lisäämistä työpajavalmennukseen oli lähtöisin valmennettavien ja valmentajien välillä käydyissä keskusteluissa, joissa valmennettavat olivat toivoneet kuvataiteen ja musiikin lisäksi erilaisia projekteja.

 

Kulttuurikasvatus on tärkeää

Jo varhaiskasvatuksessa aloitetaan tietynlainen kulttuurin läpikäyminen, mutta peruskouluihin vuonna 2017 istutettu kulttuurikasvatussuunnitelma on luonut uusia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä, joiden avulla yksilöllä on saanut erilaisen oppimisvälineen eri kouluaineiden opetukseen ja mahdollistaa yksilölle kokemisen ja tekemisen osaksi koulupäivää. Erilaiset ja vaihtuvat oppimisympäristöt ja ryhmässä toimiminen rikastuttaa asioiden kokonaisuuksia ja ne voivat selkeyttää asioita ymmärrettävimmiksi sekä rikkoa kouluarjessa syntyneitä rooleja ja näin ollen osallistaa oppijoita luontevasti. Kulttuurikasvatus tukee kasvua luovaksi, kriittiseksi, ilmaisuvoimaiseksi ja rohkeaksi oppijaksi ja sen tulisi tukea oppilaan osallisuutta yhteiskunnassa ja yksilön kulttuuri-identiteetin kasvua. (Kultus)

 

Miksi kulttuurikasvatus olisi hyvä työpajatoiminnassa?

Rauman nuorten työpajalla on yhtenä valmennusmuotona starttivalmennus, joka on matalankynnyksen ja yksilötason palvelunohjausta, jossa tavoitteena on arjen taitojen tukeminen, yksilön itsensä näkyväksi saaminen sekä kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tukeminen. Valmentautujat starttiryhmässä ovat siis sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa. Musiikkia ja taidetta pidetään vahvoina terapiamuotoina, joten päädyin ratkaisukeskeisen psykoterapiamuodon keskeisten elementtien saattelemana kartoittamaan uudenlaisen työmenetelmän raameja, jossa tähdätään tulevaisuuteen, ratkaistaan pulmia ja pyritään hyödyntämään valmentautujan omia ideoita, vahvuuksia ja taitoja, sekä autetaan kokeilemaan uusia ja luovia keinoja edetä elämässään.

 

Kulttuurityöpajan työskentely

Työpajan työskentely olisi jaksottaista ja jokaisen jakson lopuksi, ryhmä isännöisi esim. taidenäyttelyn, johon koottaisiin kaikki jakson aikana tehdyt työt. Jos työmenetelmä on ollut vain keskustelua tai esimerkiksi ruuanlaittoa, voi sen tuoda näyttelyyn kuvin tai videoin. Näin ollen jokaisen jakson lopussa on jokin tavoite, tähtäin tulevaan. Jakson pituudeksi määrittelisin noin kolme kuukautta.

Työmenetelminä myös erilaiset vierailut sekä yhteistyöt nuoriso- ja kulttuuritoimen ja erilaisten yritysten, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa mahdollistaisivat laajemman kokonaisuuden kulttuurityöpajan toiminnalle.

 

Tehtäväesimerkkejä

Ryhmätehtäviä tehdessä sosiaalinen tietoisuus, ongelmanratkaisutaito ja empatiakyky vahvistuvat ja asenteet ja arvot selkiytyvät. Oman osaamisen ja olemisen tuntu kasvaa ja oman olemuksen tärkeys hahmottuu. Erilaisien tehtävien kuten musiikin, elokuvien, teatterin ja kuvataiteen avulla pystytään tutustumaan erilaisiin kulttuureihin, havainnoimaan eri tuntemuksia, kokemaan itseään uusien roolien kautta ja löytämään itsestään uusia ulottuvuuksia. (Järvelä, 56)

Mahdollistamalla tekemisen ja osallistumisen erilaisilla tehtävillä, valmentautuja oppii ja saa osallisuuden tunteen, joka on vahvasti kytköksissä itsetunnon kasvuun.

Tekijä: Miamaija Kurtakko

 

Lähteet

Alanko, Hilppa 2020. Anna.fi. Artikkeli ” Mitkä ovat keskeisimmät psykoterapiasuuntaukset ja kuinka löytää niistä itselle sopivin? Kysyimme asiantuntijalta 5 kysymystä terapiamuodon valinnasta”. Viitattu 15.09.2020. Luettavissa: https://anna.fi/hyvinvointi/terveys/eri-terapiamuodot-mitka-ovat-keskeisimmat-psykoterapiasuuntaukset-ja-kuinka-loytaa-niista-itselle-sopivin-kysyimme-asiantuntijalta-5-kysymysta-terapiamuodon-valinnasta

Järvelä, Sampo & Joutsi, Else & Koskela, Virpi & Natri, Tommi. 2008. Starttivalmennus: taiteen tekemisen keinoin kohti elämää. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, Silta-Valmennusyhdistys ry. Viitattu 15.09.2020. https://www.intory.fi/site/assets/files/1372/startti_julkaisu_2008.pdf

Kultus. ”Mitä on kulttuurikasvatus?”. Viitattu 14.09.2020. https://www.kultus.fi/fi/mita-kulttuurikasvatus

Lehtinen, Iisa 2018. Jalkauttava taide osallisuutta luomassa: taide- ja kulttuuritoiminnan rooli syrjäytymisen ehkäisyssä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Viitattu 15.09.2020. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/157044/Lehtinen_Iisa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rauman Kaupunki 2017. Kulttuurikasvatussuunnitelma vuosille 2018-2019. Viitattu 14.09.2020. https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2018/07/Kulttuurikasvatussuunnitelma-2018-2019.pdf

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry. ”Mikä kulttuurikasvatussuunnitelma on?”. Viitattu 14.09.2020. http://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi

Terapiatalo Mielentila. ”Terapiamuotoja”. Viitattu 15.06.2020. http://terapiahuonemielentila.fi/wp/terapiamuotoja/